top of page
21.jpg

ยารักษานก

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Psittavet

ซิทตาเวท (ยาแก้หวัดนก)

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Avian Insect Liquidator

สเปรย์กำจัดไร AIL

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Triple C

ทริปเปิ้ล-ซี

ฆ่าเชื้อโรค/ รักษาความสะอาด

Avicare

สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค Avicare

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Scatt

สแคท (ยาแก้ไรนก)

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Wormout Gel

ยาถ่ายพยาธิ

ฆ่าเชื้อโรค/ รักษาความสะอาด

RIO Bird sand

ทรายอาบน้ำนก RIO

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Ronivet-S

โรนิเวท-เอส (ยาแก้โรคแคงเกอร์)

ปฐมพยาบาล/ ยารักษา

Poly-Aid Plus

โพลีเอด พลัส

ฆ่าเชื้อโรค/ รักษาความสะอาด

Power Shampoo

แชมพูอาบน้ำนก

bottom of page